ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ
ระบบจัดการงานยานพาหนะ ออนไลน์
รายการใหม่ 3 รายการ
อนุมัติแล้ว 5 รายการ
พขร.รับทราบ 1 รายการ
ล้อหมุนวันนี้ 0 รายการ

 

  รายการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
ผู้ขอ
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลาขอ
สถานะ
1.
ศบส.10 อุบลราชธานี
ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
นายณรงค์กฤษฏิ์ พลคำ
4 มี.ค. 67
4 มี.ค. 67
0
1
06.30
รออนุมัติ
2.
โรงแรมศรีนครลำดวน
ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ
นางสาววิรันตรี นัยนิตย์
4 มี.ค. 67
4 ก.ค. 67
1
0
08.00
รออนุมัติ
3.
โรงแรมศรีนครลำดวน
ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ
นางสาววิรันตรี นัยนิตย์
5 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67
1
0
08.00
รออนุมัติ

© 2020 Copyright:Design and coding by Rawat