ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ
ระบบจัดการงานยานพาหนะ ออนไลน์
รายการใหม่ 16 รายการ
อนุมัติแล้ว 3 รายการ
พขร.รับทราบ 2 รายการ
ล้อหมุนวันนี้ 3 รายการ

 

  รายการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
ผู้ขอ
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลาขอ
สถานะ
1.
อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
นางสาวทวิกา รสสุพล
20 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67
-
2
09.30
รออนุมัติ
2.
รพ.ปรางค์กู่
ฝ่ายเภสัชกรรม
วชิราภรณ์ ตุลยเสวี
20 มิ.ย. 67
20 มี.ค. 67
0
0
13.00
รออนุมัติ
3.
รพ.วังหิน
ฝ่ายเภสัชกรรม
วชิราภรณ์ ตุลยเสวี
20 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67
0
0
13.00
รออนุมัติ
4.
รร.แกลลอรี่
งานผู้ป่วยใน สูติ-นรีเวชกรรม
มะลิวาส สุทธิพันธ์
20 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67
3
2
17.30
รออนุมัติ
5.
ศูนย์บำบัดยาเสพติด แยกส้มป่อย อ.อุทุมพรพิสัย
งานจิตเวชและยาเสพติด
นพนิต เหล่าแค
21 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67
2 คน (รับที่ สสอ.)
0
07.30 น.
รออนุมัติ
6.
โรงแรมแกลลอรี่ศรีสะเกษ
งานผู้ป่วยใน สูติ-นรีเวชกรรม
มะลิวาส
21 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67
3
2
06.00
รออนุมัติ
7.
อำเภอขุขันธ์
งานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน CCC
นางสาวทวิกา รสสุพล
21 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67
-
2
09.30
รออนุมัติ
8.
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
ฝ่ายทันตกรรม
นายจีระวัฒน์ มาลี
21 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67
5
1
08.30 น.
รออนุมัติ
9.
อุบลราชธานี
งานส่งเสริมสุขภาพ
นาง วรัญชยา เดชตระกูล
21 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67
1
1
7.00น
รออนุมัติ
10.
ศาลาประชาคมบ้านราษีพัฒนา หมู่2 ต.ห้วยสำราญ
งานจิตเวชและยาเสพติด
นพนิต เหล่าแค
24 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67
-
1
08.30 น.
รออนุมัติ
11.
ศาลาประชาคมบ้ารแทรงเหนือ หมู่11 ต.ห้วยสำราญ
งานจิตเวชและยาเสพติด
นพนิต เหล่าแค
25 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67
-
1
08.30 น.
รออนุมัติ
12.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน
ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
นางสาวจิราวรรณ คำศรี
25 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67
2
0
08.00 น
รออนุมัติ
13.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
งานโภชนศาสตร์
นายภราดร ประชุมฉลาด
28 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67
1
2
08.00
รออนุมัติ
14.
ศาลาประชาคมบ้านนาก็อกตะวันออก หมู่7 ต.ห้วยสำราญ
งานจิตเวชและยาเสพติด
นพนิต เหล่าแค
28 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67
-
1
08.30 น.
รออนุมัติ
15.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
งานผู้ป่วยในเด็ก
แววปราชญ์ ซ่อนกลิ่น
1 ก.ค. 67
1 ก.ค. 67
-
2
07.30 น.
รออนุมัติ
16.
สสจ.ศรีสะเกษ
ฝ่ายเภสัชกรรม
นางสาวจีรนันท์ ดอนวิชัย
24 ก.ย. 67
24 มิ.ย. 67
0
1
12.30
รออนุมัติ

© 2020 Copyright:Design and coding by Rawat